Hyresvillkor

§ 1 Tillämlighet
Nedanstående villkor skall gälla om inte annat skriftligen avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.

§ 2a Leverans/Återlämnande
All hyresmaterial levereras fritt vårt förråd. Frakt och transport-kostnad till och från förråd eller annan avtalad plats betalas av hyrestagaren. Materialen skall på kundens risk och bekostnad återlämnas till samma förråd. Återlämnandet skall ske under uthyrarens öppettider.

§ 3a Hyrestid – Företag

Uthyrning för obestämd tid (löpande hyresdebitering).

Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresmaterialen levereras eller hålles tillgänglig för avhämtning till och med den dag då hyresmaterialen återlämnas.

§ 3b Hyrestid – Privatperson
Materialen skall återlämnas inom avtalad tid. Önskar hyrestagaren förlänga hyrestiden skall nytt hyresavtal upprättas före returdatum. Hyrestagare som brukar hyresmaterialen för längre tid än avtalad hyrestid kan ådraga sig straffrättsligt ansvar.

§ 4 Hyresberäkning
Hyra debiteras efter vid varje tidpunkt gällande prislista. Angiven dagshyra utgör hyrpris per maskin och dag vid enskiftsdrift. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Vid utökad användning (flerskift) sker uppräkning som är proportionell med angiven dagshyra. Grundhyra/depåavgift debiteras vid varje hyrestillfälle (minimihyra). För utrusning som enligt arbetsmiljölagen skall saneras debiteras särskild saneringsavgift.

§ 5 Äganderätt till hyresmaterial
Hyresmaterialen är uthyrarens egendom och hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta avtal äganderätt härtill. Hyrestagaren som i strid med detta avtal förfogar över hyresmaterialen kan ådraga sig straffrättsligt ansvar. Hyrestagaren får inte utan uthyrarens skriftliga godkännande låta annan använda hyresmaterialen, hyra ut hyresmaterialen i andra hand eller överlåta detta avtal till annan.

§ 6 Användning
Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterialen förvaras och används. Hyresmaterialen får ej utan uthyrarens skriftliga medgivande föras utanför Sveriges gränser. Hyrestagaren svarar också för att hyresmaterialen endast brukas av därtill behörig och utbildad personal.

§ 7 Tillsyn och vård
Hyrestagaren är skyldig att vårda hyresmaterialen, att iakttaga utfärdade föreskrifter om hyresmaterialens skötsel och vård samt att använda föreskrivna driv- och smörjmedel som skall bekostas av hyrestagaren. För tillsyn och vård av hyresmaterialen skall hyrestagaren använda kompetent personal. Vid återlämnandet skall hyresmaterialen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har hyresmaterialen inte rengjorts debiteras hyrestagaren särskilt härför.

§ 8 Reparationer
Hyrestagaren får inte, med undantag av daglig tillsyn och vård enligt §7 ovan, utan uthyrarens skriftliga godkännande låta reparera eller förändra hyresmaterialen. Utbyte av slit- och förbrukningsdelar vid nyttjandet av hyresmaterialen utföres och bekostas av hyrestagaren. Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Uthyraren är inte skyldig att ställa annan egendom till förfogande under reparationstiden. Vid skador som uppkommit på grund av hyrestagarens oaktsamhet debiteras stilleståndsersättning under reparationstiden.

§ 9 Ansvar för skador
Uthyraren, som inte kan övervaka hyrestagarens användning av hyresmaterialen och de omständigheter varunder hyresmaterialen nyttjas, ansvarar inte för person- och sakskada samt förmögenhetsskada som kan uppkomma vid hyrestagarens användning av hyresmaterialen. Uthyraren ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador (tex driftstopp, utebliven vinst) som kan åsamkas hyrestagaren till följd av fel på hyresmaterial.

§ 10 Åtgärder vid fel, skada och stöld
Hyrestagaren skall underrätta uthyraren om fel eller skada på hyresmaterialen samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som skall vidtagas med hyresmaterialen. Vid försäkringsfall skall hyrestagaren så snart som möjligt göra skadeanmälan till sitt försäkringsbolag (se §12 nedan). Det åligger hyrestagaren att vid stöld av hyresmaterialen samt vid skada som orsakats av okänd person och som upptäckts eller bort upptäckas av hyrestagaren, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren och försäkringsbolaget. Förlorad hyresmaterial som inte ersätts genom hyrestagarens försäkring debiteras till nyanskaffningsvärde. Skador på hyresmaterialen som inte kan hänföras till normalt slitage skall ersättas av hyrestagaren.

§ 11 Försenad eller felaktig leverans
Om uthyraren inte tillhandahåller hyresmaterialen i funktionsdugligt skick vid avtalad tidpunkt har hyrestagaren rätt att häva avtalet eller begära sådan nedsättning av hyran som svarar mot felet eller dröjsmålet. Hyrestagaren har i sådant fall också rätt till ersättning för den skada han åsamkats, om inte uthyraren kan visa att han inte varit försumlig. Hävnings- eller skadeståndspåföljd får dock inte göras gällande, när uthyraren åtar sig att avhjälpa fel på hyresmaterialen eller lämna annan godtagbar hyresmaterial och rättelse sker genast och utan kostnad för hyrestagaren. Hävnings- eller skadeståndspåföljd får inte heller göras gällande om inte hyrestagaren genast efter det han märkt eller bort märka, felet meddelar uthyraren härom. (reklamation)

§ 12 Försäkring
Det åligger hyrestagaren att försäkra hyresmaterialen till sitt fulla värde under hela hyrestiden. Uthyraren svarar för att trafikförsäkring finns på hyresmaterial och fordon som enligt lag är försäkringspliktiga. Hyrestagaren rekommenderas att teckna särskild hyrförsäkring hos oss (5% av hyresbeloppet). På viss hyresmaterial är detta obligatoriskt.

§ 13 Uthyrarens hävningsrätt mm
Uthyraren har rätt att omedelbart häva avtalet och återtaga den uthyrda hyresmaterialen om:

a) hyrstagaren inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren då de förfaller till betalning, om dröjsmålet inte är av ringa betydelse för uthyraren.

b) hyresmaterialen utsätts för onormal användning eljest vanvårdas så att betydande risk för värdeminskning föreligger.

c) hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelser i detta avtal, vars iakttagande inte är av endast ringa intresse för uthyraren.

§ 14 Force Majeure
Uthyraren och hyrestagaren är inte ansvariga för skada som uppstår på grund av utebliven eller försenad uthyrning som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelser, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Uthyraren och hyrestagaren har rätt att häva avtalet när det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.

§ 15 Allmänna betalningsvillkor
Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt. Kund som ej har kredit betalar hyran i förskott. Om inte annat överenskommits är betalningstiden 20 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras med riksbankens fastställda vid varje tid gällande diskonto med tillägg av åtta procentenheter, vartill i förekommande fall lagstadgad påminnelse- och inkassoavgift. Löpande fakturering sker 2 ggr/mån, avslutade hyresavtal faktureras snarast. Uthyraren förbehåller sig rätten att debitera faktureringsavgift med 25:- på fakturor som understiger 300:- exkl moms och uppläggningsavgift för nya konton samt minimihyra vid belopp under 80:- exkl moms.

 

Ladda ner Hyresvillkor som pdf


Uthyrning

Låskolvsgatan 1
Box 478, 581 05 Linköping

Tel:  013-36 25 90
Kontakt: hyrmaskiner@beviks.se

Karta/Vägbeskrivning

Öppettider

Vardagar:  08.00-17.00
Lunchstängt:  12.00-13.00